تقویم انتشار عملکرد شاخص های آمار رسمی شرکت خدمات هوایی پیام  در سال 1402 
ردیف تاریخ انتشار 1402/01/25 1402/02/25 1402/03/25 1402/04/25 1402/05/25 1402/06/25 1402/07/25 1402/08/25 1402/09/25 1402/10/25 1402/11/25 1402/12/25
1 عملکرد ماهیانه  شاخص آمار رسمی و مقایسه با مشابه سال قبل ■ عملکرد اسفند 1401 ■ عملکرد فروردین1402 عملکرد اردیبهشت 1402 عملکرد خرداد 1402 عملکرد تیر 1402 عملکرد مرداد 1402 عملکرد شهریور 1402 عملکرد مهر 1402 عملکرد آبان 1402 عملکرد آذر 1402 عملکرد دی 1402 عملکرد بهمن 1402
ردیف تاریخ انتشار 1402/01/25     1402/04/25     1402/07/25     1402/10/25    
2 عملکرد فصلی شاخص آمار رسمی و مقایسه با مشابه سال قبل عملکرد فصل زمستان 1401     عملکرد فصل بهار     عملکرد فصل تابستان     عملکرد فصل پائیز    
ردیف تاریخ انتشار 1401/02/31 1402/02/31
3 عملکرد سالیانه شاخص  آمار رسمی و مقایسه با مشابه سال قبل

(عملکرد سال 1400)

(عملکرد سال 1401)


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0