کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
۲۰۹۹۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۰5مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از انبار های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی (پیام) مزايده 1401/08/081401/08/301401/08/141401/08/30مشاهده اطلاعات کامل
۲۰۹۹۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۰4آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای با ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه 1401/01/281401/05/191401/02/041401/02/18مشاهده اطلاعات کامل
۲۰۹۹۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۰3آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه 1401/01/311401/05/211401/02/061401/02/20مشاهده اطلاعات کامل
۲۰۹۹۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۰2آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه 1401/01/311401/05/211401/02/061401/02/20مشاهده اطلاعات کامل
۲۰۹۹۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۰۱ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ (ﻓﺸﺮﺩﻩ) ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ LANﻭ WAN ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﻮﻟﻪ مناقصه 1399/01/251399/05/151399/01/311399/02/14مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0