اطلاعات شخصي
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

1. رضايت شما از اطلاع رساني سازمان در خصوص بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و ... چگونه است؟

2. رضايت مندي شما از شفافيت اطلاعات ارائه شده در سايت سازمان چگونه است؟

3. آيا كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط سازمان مناسب است؟

4. آيا دسترس پذيري سايت مناسب است؟

5. رضايت شما از سرعت بارگذاري اطلاعات در سايت چگونه است؟

6. آيا طراحي و گرافيك سايت مناسب است؟

7. به طور كلي چه ميزان از نيازهاي شما از طريق وب سايت سازمان برآورده مي شود؟

8. آيا به اطلاعات دريافت شده از وب سايت ما اعتماد داريد؟

چقدر احتمال دارد ديدن وب سايت ما را به ديگران پيشنهاد دهيد؟

نظرات
توضيحات
ارسال


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0