اطلاعات ارتباط با همکاران حوزه آماری :

  • تلفن فرودگاه :  15 -33266011-026  
  • شماره مستقیم دفتر برنامه ریزی و بودجه : 02633171512-02633171515  

  • آدرس ایمیل : amar@pasc.ir

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0