1- آیا مزیت ها و امکانات موجود در منطقه ویژه اقتصادی پیام جهت سرمایه گذاری مناسب می باشد ؟2- آیا مدت زمان انجام کارها از نظر شما مورد قبول می باشد ؟3- آیا از برخورد کارکنان با ارباب رجوع رضایت دارید ؟4- آیا از نرخ تعرفه ارائه خدمات رضایت دارید ؟5- آیا از خدمات انبارداری و نحوه ورود و خروج کالای تجاری و کالای واحدهای تولید رضایت دارید؟ارسال راي 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0