بهره برداری مرکز خدمات ارتباط بین المللی شهید فخری زاده با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری ارتباطات

شنبه 29 خرداد 1400 تعداد آیتم ها : 5آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0