آیین افتتاح 12 واحد تولیدی و صنعتی توسط رییس محترم جمهوری

شنبه 22 شهریور 1399 تعداد آیتم ها : 7آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0