امور گمرکی و ترانزیت

مراحل ورود و ترخیص کالا در منطقه ویژه اقتصادی پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام نه تنها به عنوان مرز هوایی، جمهوری اسلامی ایران فعال است از طریق کارنه تیر به صورت ترانزیت جاده ای نیز فعالیت می نماید. و در حال حاضر تجار و بازرگانان از این مرز، صادرات و واردات کالا وخدمات دارند. بالطبع آگاهی و آشنایی با مجموعه قوانین نقش به سزایی در فعالیت صادر کنندگان و وارد کنندگان دارد از این رو در این قسمت برای فعالان این عرصه به اجمال نحوه ورود و ترخیص کالا اطلاع رسانی می شود.

الف: مشاوره و هماهنگی قبل از خرید و حمل کالا

ب: حمل کالا از مبدا تا مبادی ورودی

ج: حمل کالا از مبادی ورودی تا منطقه ویژه اقتصادی پیام

د: مراحل انتقال کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام و اخذ قبض انبار

ه: مراحل انتقال کالا به انبارهای اختصاصی با محل تولید

و: مراحل صدور قبض انبار قابل معامله و گواهی مبدا و قبض انبار تفکیکی

ز: مراحل ترخیص و خروج کالا از منطقه توسط گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

الف : مشاوره وهماهنگی قبل از خرید و حمل کالا

۱ – مراجعه حضوری یا تلفنی با دفتر ستادی تهران ومشاوره با کارشناسان حوزه اداره کل امور گمرکی منطقه جهت آگاهی از مقررات ورود کالا به منطقه و نگهداری کالا در منطقه

۲ – ارائه درخواست کتبی ورود کالا به منظور هماهنگی قبلی

۳ – اخذ مجوز ورود کالا با ذکر مشخصات از دفتر اداره کل امور گمرکی منطقه

ب : حمل کالا از مبداء یا مبادی ورودی

۱ – ذکر نام اختصاری منطقه در اسناد حمل از مبداء به عنوان مقصد نهایی

۲ – عقد قرارداد با شرکت حمل ونقل

۳ – اخذ پروفرما

ج : حمل کالا از مبادی ورودی تا منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱ – حمل ونقل جاده ای ( زمینی )

۱-۱ – کالا پس از ورود به گمرکات مرزی چنانچه به اتکاء کارنه تیر(TIR) مقررات حمل و نقل بین المللی

جاده ای(Transport International Road) باشد با کمترین تشریفات و در اسرع وقت و بدون تخلیه و بارگیری و توقف، مستقیما به مقصد منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل می گردد.

۲-۱در صورتی که به اتکاء کارنه تیر نباشد کالا توسط شرکت حمل و نقل به گمرک مرزی اظهار و پس از انجام تشریفات ترانزیت با سپردن تضمین کافی (بن بیمه) به مقصد منطقه ویژه اقتصادی پیام ترانزیت می گردد.

۲ – حمل ونقل ریلی

چنانچه کالا توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران حمل گردد پس از ورود به مرز ایران با تشریفات ترانزیت مشابه حمل و نقل زمینی عمل و کالا تا نزدیکترین ایستگاه حمل و از ایستگاه مذکور در معیت مامور بدرقه به منطقه منتقل می گردد.

(در صورت تمایل به استفاده از حمل و نقل بشکل فوق مراتب قبلا با راه آهن و گمرک هماهنگ گردد)

۳ – حمل ونقل هوایی

از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی پیام، واقع شدن این منطقه در فرودگاه بین المللی پیام می باشد که واردات و صادرات هوایی به صورت مستقیم در این منطقه را میسر می نماید.

۴ – حمل ونقل دریایی

چنانچه کالا از طریق راه های آبی حمل گردد، پس از ورود کالا به گمرکات مرزهای آبی و درخواست شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا مبنی بر ترانزیت به منطقه ویژه اقتصادی تشریفات ترانزیت و انتقال انجام می گردد.

۵ – حمل ونقل داخلی

کالاهایی که ممنوعیت قانونی و شرعی نداشته باشند، پس از اخذ موافقت ورود کالا به منطقه و درخواست صاحب کالا قابل انتقال به منطقه ویژه اقتصادی پیام می باشند.

د: مراحل انتقال کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام و اخذ قبض انبار

۱-  مراجعه نماینده شرکت حمل ونقل به مسئولین گمرک مستقر در منطقه جهت اجازه تخلیه و تائید سلامت پلمپ گمرک مبداء

۲-    مراجعه نماینده شرکت حمل و نقل به مسئولین امور گمرکی منطقه جهت اجازه ورود کامیون به منطقه

۳-    توزین کالا در باسکول های مستقر در منطقه و اخذ قبض باسکول

۴-    مراجعه به مسئول تخلیه و بارگیری جهت انجام امور تخلیه

۵    -مراجعه به مسئولین انبار تعیین شده و تخلیه کالا در محل پیش بینی شده و اخذ قبض انبار تحویل کالا به انبارهای عمومی یا اختصاصی

ه : مراحل انتقال کالا به انبارهایاختصاصی یا محل تولید

۱-  پس از طی مراحل ردیف (د) صاحب انبار اختصاصی یا کارخانه تولیدی یا نماینده قانونی آنان طی درخواستی تقاضای انتقال کالا به انبار خود را می نماید.

۲-   ارائه تعهد لازم جهت حفاظت و نگهداری کالا

۳-  مراجعه به مسئولین تخلیه و بارگیری جهت هماهنگی و استقرار وسایل تخلیه و بارگیری در انبار اختصاصی یا محل کارخانه

و : مراحل صدور قبض انبار قابل معامله وگواهی مبداء

1-   واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار قابل معامله که توسط معاونت گمرکی منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار قابل معامله صاحب کالا محسوب خواهد شد

۲-  بانک ها می توانند با ارائه قبض انبار قابل معامله و گواهی مبداء و کپی برابر اصل شده یا بارنامه اصلی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی،در مقابل اسناد مذکور به نفع صاحبان کالا (ایرانی یا خارجی) طبق بخشنامه و دستور العمل های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳-  منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند اقدام نماید.

۴-  مدارک لازم جهت صدور قبض انبار قابل معامله

1-4- ارائه اصل قبض انبار

2-4ارائه استعلام نامه عدم بدهی (ماده ۷) صاحب کالا از گمرک مستقر در منطقه

3-4ارائه وکالت نامه محضری از شخص حقیقی – حقوقی یا وجود خود شخص فروشنده و یا خریدار

۴-۴ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای صدور قبض انبار قابل معامله به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

۵ -مدارک  لازم جهت صدور گواهی مبدا

1-5ارائه اصل قبض انبار

2-5ارائه اصل گواهی مبدا اولیه

3-5ارائه ثبت سفارش

4-5ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای صدور گواهی به شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

۶ -مدارک لازم جهت صدور قبض انبار تفکیکی

1-6ارائه اصل قبض انبار

2-6ارائه نامه گمرک مستقر در منطقه در خصوص تفکیک کالا

3-6-ارائه وکالت نامه محضری نماینده از صاحب کالا یا حضور شخص صاحب کالا

4-6-ارائه فیش بانکی برای صدور قبض انبار تفکیکی به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

ز: مراحل ترخیص وخروج کالا ازمنطقه توسط گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱-  ارائه اظهار نامه به دایره احراز هویت و تطبیق اسناد

۲-  مراجعه به مسئول سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب

۳-  مراجعه به انبار جهت اخذ موجودی و ارزیابی کالا

۴مراجعه به دایره ارزش جهت تعیین یا تایید ارزش کالا پس از تایید ارزیاب و کارشناس

۵-  مراجعه به بانک

۶-  مراجعه به دایره صدور پروانه

۷-  مراجعه به کارشناس و مسئول سرویس ارزیابی یا نماینده رئیس گمرک جهت امضاء نهایی پروانه گمرکی

۸-  مراجعه به مسئول امور گمرکی منطقه جهت تعیین و پرداخت هزینه های مربوط به منطقه(عوارض عمران- بیمه- تخلیه و بارگیری- انبارداری) و اخذ فیش بانکی

۹-  مراجعه به درب خروج گمرک جهت کنترل و اجازه بارگیری کالا

۱۰  - مراجعه به دفتر کل انبارها جهت اخذ مجوز بارگیری از منطقه

۱۱مراجعه به انبار و بارگیری کالا به میزان مندرج در پروانه گمرکی و اخذ بیجک خروجی و تسویه دفاتر مربوطه

۱۲ارائه پروانه گمرکی و بیبجک به درب خروجی گمرک جهت ثبت در دفتر درب خروج

۱۳خارج نمودن کالا با پروانه گمرک یا احکام صادره


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0