طرح جامع فرودگاه پیام در ۸۳۰ هکتار از اراضی پیام در منطقه فرودگاهی در حال اجرا است. دو شرکت که تخصص فرودگاهی دارند در این زمینه در حال همکاری هستند، در توسعه فرودگاه، تمامی برنامه ریزی ها و پیشنهادات بر اساس تعداد مسافری سنجیده و برآورد می گردد همچنین بر اساس نوع پروازها، میزان جابجایی بار همراه و غیر همراه، بار هوایی و همچنین نقطه قوت و فرصت قابل توجه در منطقه ویژه اقتصادی که حمل و نقل ترکیبی می باشد طراحی ها و توسعه های آتی مورد توجه قرار می گیرد.

شایان ذکر است با ایجاد بندر خشک و اتصال راه های هوایی زمینی و ریلی در منطقه، آینده ای روشن دیده شده و طرح جامع در مراحل نهایی و تصویب می باشد. افق طرح جامع پیام و  ظرفیت فرودگاه آن برای ۲۰ سال آینده دیده شده است.


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0