شماره : 4746-5
مورخ 74/12/16

فصل اول - كليات

ماده 1 - به منظور تسريع و تسهيل در مبادله مرسولات و بار با استفاده از آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات و فراهم كردن امكانات ‌و تجهيزات لازم و كافي در جهت حمل و نقل سريع محمولات و همچنين انجام خدمات پشتيباني هوايي براي تاسيس، تجهيز و نگهداري مراكز‌دستگاههاي مخابراتي، شركت سهامي دولتي به نام «‌شركت سهامي خاص خدمات هوايي پست و مخابرات (‌پيام)» كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ‌ناميده مي‌شود، به مدت نامحدود تأسيس مي‌گردد.

ماده 2 - نوع شركت، سهامي خاص است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل مي‌باشد.

ماده 3 - موضوع شركت عبارت است از تحقق بخشيدن به اهداف شركتهاي پست و مخابرات جمهوري اسلامي ايران و قوانين پستي در جهت‌ تسريع انجام خدمات پستي و مخابراتي و تعميم و گسترش آن در داخل و خارج از كشور از طريق: 
- ارائه خدمات هوايي و حمل و نقل و توزيع بار، محمولات و مرسولات پستي. 
- ارائه خدمات هليكوپتري و پشتيباني از عمليات توسعه و تاسيس، تجهيز و نگهداري مراكز، دستگاهها و امكانات مخابراتي و پستي كشور و همچنين‌ خريد و اجاره هواپيماها و هليكوپترهاي مورد نياز و متناسب با فعاليت و هدف شركت، و ايجاد امكانات و تأسيسات فرودگاهي و همچنين همكاري با‌شركتهاي هواپيمايي و مؤسسات و ارگانهاي ذيربط در امر ارتباطات با توجه به اهداف شركت، با رعايت قوانين و مقررات و استانداردهاي سازمان‌ هواپيمايي كشوري با كسب مجوزهاي لازم. 
- ايجاد توان لازم و مورد نياز براي تعمير و نگهداري هواپيماها و هليكوپترها با رعايت ضوابط و استانداردهاي لازم. 
- تاسيس مركز يا مراكز آموزش فني و حرفه‌اي در زمينه خدمات هوايي و هوانوردي در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظايف مربوط با ‌كسب مجوز قبلي از سازمان هواپيمايي كشوري.

تبصره - شركت موظف است در كليه زمينه‌هاي مربوط به مسائل پروازي و عملياتي و همچنين تهيه و تنظيم جداول تعرفه‌ها و نرخهاي خدمات ‌هوايي، استانداردها و مقررات هواپيمايي كشوري را رعايت نموده و مجوزهاي لازم را از سازمان مزبور كسب نمايد.

ماده 4 - مركز اصلي شركت تهران است و مي‌تواند در جهت ايفاي وظايف خود در هر نقطه از داخل و خارج از كشور شعبه يا نمايندگي تأسيس و يا‌ عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد و تمام يا بعضي از وظايف و حقوق خود را به صورت مشاركت با مؤسسات و يا اشخاص حقوقي و يا‌حقيقي اعم از شاغل و بازنشسته در قالب اجاره و يا ساير عقود اسلامي واگذار نمايد.

ماده 5 - سرمايه اوليه شركت ده ميليارد ريال است كه به يكصد هزار سهم يكصد هزار ريالي با تركيب زير تقسيم شده كه تماماً تعهد و پرداخت شده‌ و متعلق به دولت است: 
‌الف - سهام شركت پست جمهوري اسلامي ايران صد درصد (100%). 

تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه اموال منقول، شامل هواپيما، هليكوپتر، لوازم، قطعات، تأسيسات، تجهيزات و امكانات ماشيني و‌اداري و اموال غير منقول، شامل اراضي و ساختمانها كه از محل اعتبارات و درآمدهاي شركت پست و مخابرات خريداري يا احداث شده با كليه‌ حقوق و امتيازات و اعتبارات باقيمانده به شركت منتقل مي‌شود. 

تبصره 2 - شركت موظف است قيمت خريد يا تمام شده كليه اموال موضوع تبصره 1 اين ماده را مطابق آخرين عملكرد طرحهاي مربوط و‌اطلاعات و مدارك موجود در ادارات كل امور مالي شركتهاي پست و مخابرات ايران به عنوان افزايش سرمايه جزو دارايي خود منظور نمايد. 

فصل دوم - اركان شركت

ماده 6 - اركان شركت عبارتند از: 
- مجمع عمومي. 
- هيأت مديره و مدير عامل. 
- بازرس قانوني.

مجمع عمومي:

ماده 7 (اصلاحي 31/03/1390)- اعضاي مجمع عمومي و صاحبان سهام دولتي شركت عبارتند از: 
1 - وزير پست و تلگراف و تلفن. 
2 - وزير راه و شهرسازي. 
3 - وزير امور اقتصادي و دارائي. 
4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه. 
5 - رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران. 
6 - رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران. 
7 - رئيس سازمان هواپيمائي كشوري. 

تبصره - رياست مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن مي‌باشد كه در صورت ضرورت مي‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به يكي ‌از معاونان خود تفويض نمايد.

ماده 8 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي بررسي و تصويب بودجه، خط مشي، برنامه عمليات، ترازنامه، عملكرد و صورتهاي مالي‌ ساليانه بنا به دعوت رئيس مجمع يا قائم ‌مقام وي تشكيل مي‌شود.

تبصره - مجمع عمومي عادي، ممكن است به طور فوق‌العاده براي رسيدگي و تصويب ساير امور و مسائل مربوط به شركت بجز آنچه در‌صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است در هر موقع بنا به دعوت رئيس يا اعضاي مجمع يا پيشنهاد رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت و يا‌تقاضاي كتبي بازرس قانوني شركت با ذكر علت و موافقت رئيس مجمع تشكيل گردد.

ماده 9 - مجمع عمومي فوق‌العاده صرفا به منظور اتخاذ تصميم نسبت به تغيير يا اصلاح اساسنامه شركت يا الحاق موادي به آن و پيشنهاد به مراجع ‌ذيصلاح جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي و نيز افزايش يا كاهش سرمايه و ساير موضوعاتي كه طبق قوانين مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ‌آنها به عهده مجمع عمومي فوق‌العاده است، بنا به دعوت رئيس مجمع تشكيل خواهد شد.

ماده 10 - جلسات مجمع عمومي موضوع مادتين 8 و 9 با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت آرا كه شامل رأي ‌رئيس مجمع يا نماينده تام‌الاختيار وي باشد معتبر خواهد بود.

تبصره - تشكيل جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي بعمل مي‌آيد. دستور جلسه بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل جلسه، به ضميمه اسناد و‌مدارك مربوط براي اعضاي مجمع ارسال گردد.

ماده 11 - اهم وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد: 
‌الف - تصويب برنامه عمليات و خط‌ مشي، ترازنامه، بودجه و صورتهاي مالي ساليانه شركت. 
ب - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و جداول تعرفه‌ها و نرخهاي خدمات شركت. 
ج - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و مدير عامل و بازرسان و تصويب ميزان فوق‌العاده مخصوص و پاداش براي متخصصان و‌كارشناسان. 
‌د - اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي داخلي و خارجي يا دولتي در جهت ايفاي تمام يا بعضي از وظايف‌ شركت. 
هـ - اتخاذ تصميم نسبت به ساير پيشنهادات و امور مربوط به شركت كه در اين اساسنامه از آنها ذكري نشده ولي طبق قوانين مربوط تصميم ‌گيري ‌راجع به آنها در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد، بنا به پيشنهاد و تصويب رئيس مجمع. 
‌و - اخذ و اعطاي وام از منابع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات. 
‌ز - تعيين اعضاء هيات مديره.

هيات مديره و مدير عامل:

ماده 12 - هيات مديره شركت از يك نفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود.

ماده 13 - رئيس و اعضاي هيات مديره، به پيشنهاد رئيس و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و تا انتخاب رئيس و‌اعضاي جديد در سمت خود باقي هستند.

ماده 14 - رئيس و اعضاي هيات مديره از بين متخصصان و كارشناساني كه تقوي و تعهد اسلامي داشته، داراي تحصيلات عالي و حداقل 5 سال ‌تجربه در امور هواپيمائي و يا هوانوردي باشند و يا از بين متخصصان برجسته و متعهد ديگر كه سوابق مشابه در مديريت يا كارشناسي در مراكز و‌دستگاههاي دولتي داشته باشند، انتخاب خواهند شد.

ماده 15 - رئيس و اعضاي اصلي و علي ‌البدل هيات مديره به طور موظف و تمام وقت در شركت به خدمت اشتغال داشته و قبول هر نوع شغل ‌موظف و يا غير موظف در خارج از شركت براي آنان ممنوع است.

تبصره - تدريس اعضاي هيات مديره در دستگاهها و مؤسسات آموزش عالي به طور محدود فقط با موافقت رئيس مجمع بلااشكال است.

ماده 16 - جلسات هيات مديره در هر موقع و حداقل هر 15 روز يك ‌بار به دعوت رئيس هيات مديره و مدير عامل يا به تقاضاي دو نفر از اعضاء ‌تشكيل، و با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد. دستور جلسات توسط رئيس هيات مديره و مدير عامل تعيين خواهد شد و تصميمات متخذه با‌ اكثريت آراء پس از امضاي رئيس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده و اداره جلسات با رئيس هيات مديره خواهد بود.

تبصره - در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي، عضو علي ‌البدل به دعوت رئيس هيات مديره با حق رأي در جلسات شركت خواهد كرد.

ماده 17 - تصميمات اتخاذ شده در هر يك از جلسات هيات مديره، بايد پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه در سه نسخه تنظيم گردد و ظرف‌ پنج روز براي رئيس مجمع و نسخه‌اي براي بازرس قانوني شركت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص نگهداري شود.

تبصره - هيات مديره بايد داراي دفتري باشد كه تمام تصميمات، با ذكر نظرات اعضاء به طور منظم در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ‌برسد. 
‌وظايف و اختيارات هيات مديره:

ماده 18 - هيات مديره براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي در جهت تأمين مقاصد و اهداف شركت داراي اختيارات ‌كامل مي‌باشد.

ماده 19 - وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير مي‌باشد: 
‌الف - اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي. 
ب - تهيه و تنظيم برنامه عمليات و خط‌ مشي، توسعه و تجهيز، تهيه و تنظيم بودجه و صورتهاي مالي ساليانه شركت جهت پيشنهاد به مجمع‌عمومي. 
ج - تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و تنظيم جداول تعرفه‌ها و نرخهاي خدمات هوايي شركت جهت پيشنهاد به ‌مجمع عمومي. 
‌د - بررسي و تاييد ضرورت سرمايه‌گذاري و يا مشاركت با شركتهاي دولتي يا غير دولتي يا اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت ايفاي بعضي از‌وظايف شركت و يا واگذاري آنها به اشخاص و شركتهاي مذكور در قالب عقد اجاره و يا ساير عقود اسلامي جهت پيشنهاد به مجمع عمومي. 
هـ - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و پيشنهادات مربوط به شركت كه از طرف رئيس يا اعضاي هيات مديره مطرح شود.

وظايف و اختيارات رئيس هيات مديره و مدير عامل:

ماده 20 - رئيس هيات مديره و مدير عامل، بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده، بر كليه واحدهاي اداري، آموزشي، عملياتي و پشتيباني و‌فني تابعه رياست دارد و مسوول حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شركت است و براي اداره امور و اجراي مصوبات مجمع عمومي و‌هيات مديره، در حدود وظايف شركت، مندرج در اين اساسنامه و آيين ‌نامه‌هاي داخلي و بودجه مصوب، داراي حقوق و اختيارات تام مي‌باشد و نزد ‌اشخاص حقيقي يا حقوقي و مقامات قضايي و اداري نماينده قانوني شركت با حق توكيل غير محسوب مي‌شود.

تبصره 1 - رئيس هيات مديره و مدير عامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيات مديره و يا مديران ‌ارشد شركت به تشخيص و مسووليت خود تفويض نمايد. 

تبصره 2 - رئيس هيات مديره و مدير عامل مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند براي تعقيب و دفاع از دعاوي شركت وكيل انتخاب نمايد. و يا در‌صورت ارجاع دعوي به داوري، داور انتخاب نمايد. ولي ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و سازش منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط‌ و تاييد هيات‌ مديره و تصويب مجمع عمومي خواهد بود. 

ماده 21 - رئيس هيات مديره و مدير عامل براي اداره امور شركت بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 
‌الف - اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات‌مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدود برنامه و بودجه مصوب. 
ب - نظارت بر حسن اجراي مفاد اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت. 
ج - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي و استخدامي كاركنان طبق قوانين و مصوبات مربوط به آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي و‌استخدامي شركت. 
‌د - تهيه، تنظيم و پيشنهاد بودجه، صورتهاي مالي ساليانه، برنامه عمليات و آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت به مجمع عمومي پس از تاييد هيات‌ مديره. 
هـ - صدور اجازه استفاده و بهره ‌برداري از هواپيماها و هليكوپترهاي شركت در مواقع اضطراري. 
‌و - اقدام به تمركز وجوه و درآمد شركت در خزانه و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرايي و دريافت وجه از خزانه طبق برنامه و بودجه ‌مجمع عمومي.

ماده 22 - كليه قراردادها، چكها، اسناد و اوراق مالي تعهدآور شركت بايد با رعايت مقررات مربوط به امضا رئيس هيات مديره و مدير عامل يا‌ نماينده تام‌الاختيار وي و يكي از اعضاي هيات مديره برسد. صاحبان امضاي اين قبيل اوراق در واحدهاي تابعه مستقر در استانها، عندالاقتضا، طبق‌ مقررات مربوط توسط هيات مديره تعيين خواهند شد.

ماده 23 - رئيس هيات مديره و مدير عامل بايد يك نسخه از صورتهاي مالي و ترازنامه ساليانه و گزارش عمليات را حداقل بيست روز قبل از طرح‌ در هيات مديره، به منظور رسيدگي و اظهار نظر نزد بازرس قانوني ارسال دارد.

بازرس قانوني:

ماده 24 - بازرسي شركت به عهده سازمان حسابرسي مي‌باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط وظايف خود را انجام و به مجمع عمومي گزارش‌خواهد داد.

تبصره - بازرس حق مداخله در امور اداري و اجرايي شركت را نداشته و اقدامات حسابرسي نبايد در هيچ مورد موجب توقف عمليات اجرايي ‌گردد.

فصل سوم - امور مالي (‌تنظيم حسابها و صورتهالي[صورت هاي] مالي):

ماده 25 - سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ تأسيس‌ شركت خواهد بود.

ماده 26 - كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه شركت حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي ‌پس از تاييد هيات مديره توسط مدير عامل در اختيار بازرس قرار مي‌گيرد.

ماده 27 – آيين ‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي شركت بايد توسط هيات مديره تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به تصويب هيات ‌وزيران برسد و تا موقعي كه آيين‌نامه‌هاي مذكور تنظيم و تصويب نشده است، شركت مجاز است موقتاً امور مالي، معاملاتي و استخدامي خود را طبق‌ آيين‌نامه‌هاي مورد عمل در شركتهاي تابعه وزارتخانه و يا شركتهاي هواپيمايي موجود حسب مورد با تاييد رئيس مجمع انجام دهد.

ماده 28 - شركت موظف است از محل سود ويژه ساليانه خود، به ميزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانوني منتقل نمايد تا اندوخته مزبور، ‌معادل سرمايه ثبت شده گردد.

ماده 29 - شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط خواهد بود و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه ‌پيش‌بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد كرد.

ماده 30 - كليه نهادها و دستگاههاي انتظامي و امنيتي، گمركي، اقتصادي و غيره كه در فرودگاهها و پروازهاي برفراز كشور وظايف قانوني ويژه‌اي ‌دارند موظف به اجراي وظايف خود در فرودگاهها و عمليات موضوع اين قانون بوده و مدير عامل شركت موظف به همكاري با كليه نهادها و‌دستگاههاي فوق‌الذكر مي‌باشند.

اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /12/ 1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0