عنوان شاخص های کمی واحد سنجش عملکرد 1398 عملکرد 1399
خدمات فرودگاهی آموزشی/مسافری/باری نشست و برخاست 24009 21792
حمل هوایی محمولات تن 379 306
جذب و استقرار بنگاههای اقتصادی قرارداد 54 73
ترانزیت کالا TEU 14,130 20،623

 5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0