عملکرد شاخص های آمار رسمی شرکت خدمات هوایی پیام
ردیف نام متغیر واحد اندازه گیری سال1400 سال1401
1 اجاره زمین به بنگاههای اقتصادی متراژ 192,164 178,787
2 صدور پروانه بهره برداری عدد 51 31
3  ترانزیت  کالا  TEU 20,527 20,917
4 ارائه خدمات پرواز آموزشی نشست و برخاست 20,478 17,188
5 ارائه خدمات پرواز مسافربری سورتی 252 9
نفر 14,918 723
6 ارائه خدمات پرواز باری نشست و برخاست 2 3
تن 124 96

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0