شهروند گرامی

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام برای رسیدن به استانداردهای عالی در ارائۀ خدمات، نیازمند دریافت نظر ارباب رجوع محترم است. پرسشنامۀ حاضر با این هدف و برای بررسی میزان رضایت شما از کیفیت خدمات این شرکت تنظیم شده است. لطفاً همۀ سؤالات را با دقت مطالعه کرده و موافقت یا عدم موافقت خود را با هریک از عبارات با گذاشتن علامت در مقابل آنها مشخص کنید. با تشکر...


Profile informations
Sex  :
Male Female
Marriage Status : 
Married Single
Age : 
Education : 
Job : 

question vote
دانش کارکنان شرکت مناسب است

کارکنان شرکت رفتاری محترمانه و دوستانه دارند

سرعت پاسخ دهی به سئوالات و نیازهایم ، در حد مطلوبی بوده است

در کل ، خدمات ارائه شده در این شرکت مطلوب است

شبکه های اطلاع رسانی شرکت (تلفن ، اینترنت و ...) بسیار خوب است

در این شرکت ، اطلاعات دقیق و کاملی درباره نوع خدمات ارائه می شود

امکانات ارائه خدمات شرکت در وضعیت مطلوبی قراردارند

Comments
Description
Send


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0