بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

یکشنبه 19 دی 1400 تعداد آیتم ها : 5آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0