بازدید آقای دکتر براری رئیس سازمان فضایی ایران از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

ﺳﻪشنبه 06 مهر 1400 تعداد آیتم ها : 6آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0